• மாத்தளை மாவட்டத்தின் அனுமதிக்கப்பட்ட பதவிநிலை மற்றும் வேலைவாய்ப்பு விபரங்கள் - 06.03.2020 
பதவி  சேவை/தரம்/வகுப்பு அனுமதிக்கப்பட்ட நிரப்பப்பட்டவை வெற்றிடம் மிகை

சிரேஸ்ட நிலை

மாவட்ட செயலாளர்       

     SLAS - Special           

01

01

-

மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்(நிர்வாகம்)

SLAS - I

01

01

-

மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்(காணி)

SLAS - I

01

01

-

உதவி மாவட்ட செயலாளர்

SLAS –III/II

01

-

01

பிரதான கணக்காளர்

SL Ac.S - I

01

01

-

பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளர்

SL Ac.S - I

01

01

-

கணக்காளர்

SL Ac.S -III

01

01

-

மாவட்ட பொறியியலாளர்

SLES -I

01

01

-

திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

SLPS. I

01

01

-

 உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

SLPSIII/II

04

04

-

உதவி பணிப்பாளர் (உயர்சேவை -விசேட தரம் )

SLPSIII

01*

02

-

01

மொத்தம்

 

14

14

01

01

மூன்றாம் நிலை  

நிர்வாக உத்தியோகஸ்தர்

P.M.A.S. (Supra)

01

01

-

தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப அலுவலர் SLICTS

மொழிபெயர்ப்பாளர்

 அரச மொழி பெயர்ப்பாளர் சேவை(S/E) 

01

01

-

மொழிபெயர்ப்பாளர்  அரச மொழி பெயர்ப்பாளர் சேவை(S/T) 01 - 01

மொத்தம்

 

04

03

01

 இரண்டாம் நிலை

அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பாளர்

தொடர்புடைய அதிகாரிகள்

02

0

02

அபிவிருத்தி அலுவலர்

D. O.S.III

31

36

 05

P.M.A.

P.M.A. I,II,III

30

33

-

 03

தொழில்நுட்ப அதிகாரி

தொழில்நுட்ப சேவை

02

02

-

வரைஞர்

தொழில்நுட்ப சேவை

01

0

01

தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்ப உதவியாளர்

தொழில்நுட்ப சேவை

02

02

-

தொழில்நுட்ப உதவியாளர் தொழில்நுட்ப சேவை 02 01 01

தரவு பதிவு உதவியாளர்

I T சேவை

01

0

01

மொத்தம்

 

 

71

 

74

 

05

08

முதன்மைநிலை

சாரதி

சாரதி சேவை 08 09 - 01

மின் தொழில்நுட்பவியலாளர

01 - 01

OES

15 15 -

OES (துறை)

01 01 -

மின்சுற்று பொறுப்பாளர்

01 01 -

மொத்தம்

26 26 01 01